Blogs by Chalermvong Vijitpiyakul

คำแนะนำการเริ่มต้นการใช้งาน Team Foundation Server 2013

without comments

เริ่มด้วยการมีคู่มือช่วยในการติดตั้ง ที่สามารถอ่านทำความเข้าใจในภาพรวมก่อนลงมือติดตั้งจริง
ให้
Download TFS Install and Administration Guides ที่นี่ (
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29035 )เมื่อได้มาแล้ว ก็ให้ทำการ Unblock ไฟล์
1) Right-click the file, and then click Properties.
2) Click Unblock.